Działania podejmowane w Przedszkolu

 

 

Działania podejmowane w Publicznym Przedszkolu w Brąszewicach  na rok szkolny 2018/2019


I ,,Mały patriota''
Zadanie:
Rozbudzanie uczuć patriotycznych i świadomości przynależności do własnego kraju.

Cele priorytetowe:
,,Mały patriota'' – wychowanie do wartości, kształtowanie postaw patriotycznych.

Cele:
1. Budzenie u dzieci świadomości, że należą do wspólnoty zamieszkującej nasz region i ojczyznę.
2. Kształtowanie więzi z ojczystym krajem.
3. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności i poszanowania symboli narodowych.
4. Kształtowanie umiejętności odpowiedniego zachowania podczas uroczystości przedszkolnych.
5. Ukazanie relacji łączących dziecko z jego rodzinnym regionem i krajem.

Działania:

1. Słuchanie legend o Polsce.
2. Polska w obrazach – poznanie piękna naszego kraju.
3. Wykonanie gazetki o tematyce patriotycznej w holu przedszkolnym.
4. Organizowanie konkursów o tematyce patriotycznej.
5. Zagospodarowanie kącików książki o pozycje z zakresu wychowania patriotycznego:atlasy, albumy.
6. Uroczysta akademia z okazji stuletniej rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
7. Organizacja wycieczek ukazujących piękno naszej ojczyzny: Kalisz – Zawodzie, Wzgórze Zamkowe – Sieradz.
8. Włączenie się do akcji :,,Rekord dla Niepodległej'' czyli ,,Dzień śpiewania hymnu narodowego – 9 listopada o 11.11
9. Napisanie listu i wysyłanie ,,Kartek dla powstańców'' w ramach akcji ,,BOHATERON''.

Osiągnięcia dzieci:

1. Znają nazwę naszego kraju, symboli narodowych: flaga, godło, hymn.
2. Wykazują zainteresowania wiedzą o miejscu zamieszkania, Polsce, Unii Europejskiej
w świecie.
3. Pełnią swoją rolę jako dzieci w życiu społecznym.
4. Stosują zwroty ,,Jestem Polakiem'', ,,Mieszkam w Polsce'', ,,Mówię po polsku''.
5. Znają legendy związane z powstaniem państwa polskiego.
6. Dostrzegają piękno naszego kraju w sposób bezpośredni.

Współpraca z rodzicami:

Włączenie rodziców w działania przedszkola mające na celu rozwijanie u dzieci postaw patriotycznych:

1. Aktywny udział w przygotowanie uroczystości związanej z Odzyskaniem Niepodległości.
2. Udział w akcji ,,Sprzątanie świata'' – troska o piękno naszej okolicy.
3. Organizowanie zajęć otwartych i warsztatowych dla rodziców.

II ,,Twórczy maluch''

Zadanie:

Budzenie i rozwijanie kreatywności.

Cele priorytetowe:

Twórczy maluch – rozwijanie samodzielności, kreatywności, innowacyjności w działalności przedszkola.

Cele:

1. Wspieranie aktywności plastycznej, teatralnej, muzycznej, ruchowej poprzez wyposażenie dzieci w różnego rodzaju środki wyrazu.
2. Podejmowanie działań poznawczych, odkrywanie świata za pomocą eksperymentów i zabaw badawczych.
3. Wyrażanie przeżyć i wiedzy o otaczającym świecie za pomocą różnorodnych środków i technik plastycznych.

Działania:

1. Tworzenie warunków do podejmowania działań plastycznych, muzycznych, aktywności ruchowej.
2. Zabawy badawcze w przedszkolu i w terenie z wykorzystaniem różnorodnego materiału.
3. Rozwijanie uzdolnień recytatorskich, wokalnych, tanecznych poprzez działalność przedszkolnego koła teatralnego oraz organizację międzyszkolnego konkursu piosenki.
4. Wdrożenie programu innowacyjnego ,,MAŁY BADACZ'' oraz realizacja programu rozwijającego kreatywność w celu zdobycia certyfikatu KREATYWNE PRZEDSZKOLE – TWÓRCZY MALUCH.

Osiągnięcia dzieci:

1. Wykazują inicjatywę twórczą w zabawach muzyczno – ruchowych.
2. Są kreatywne i chętnie podejmują działania plastyczne z zastosowaniem różnych technik
i z wykorzystaniem różnych materiałów.
3. Potrafią wykorzystać rytm, dźwięk, ruch oraz przestrzeń w zabawach.
4. Podejmują aktywność badawczą i eksperymentalną , obserwują skutki swoich działań i wyciągają wnioski.
5. Uczestniczą w zabawach i zajęciach z wykorzystaniem technik i metod aktywizujących.

Współpraca z rodzicami:

1. Włączenie rodziców w realizacje programu ,,Kreatywne przedszkole – twórczy maluch''.
2. Zaangażowanie rodziców w realizację innowacji pedagogicznej ,,Mały badacz''.
3. Przedstawienie bajki w wykonaniu rodziców na festynie rodzinnym w przedszkolu.
4. Organizowanie zajęć otwartych i warsztatowych dla rodziców oraz konkursów rodzinnych.