Działania podejmowane w Przedszkolu Działania podejmowane w Publicznym Przedszkolu w Brąszewicach w roku szkolnym 2019/ 2020

I. „Z matematyką i ekologią za pan brat”

Zadanie: Rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych i ekologicznych w codziennym życiu.

Cele priorytetowe:
„Z matematyką i ekologią za pan brat” rozbudzanie dziecięcej aktywności i samodzielności poprzez działania z zakresu edukacji matematycznej i ekologicznej.

Cele:
1. Rozbudzanie dziecięcej aktywności w zakresie edukacji matematyczno-przyrodniczej, poprzez zabawę i różne formy aktywizujące.
2. Kształtowanie wśród dzieci kreatywnej postawy i logicznego myślenia.
3. Rozwijanie zainteresowań wychowanków poprzez prowadzenie doświadczeń i zabaw badawczych.
4. Inspirowanie dzieci do samodzielnego organizowania i podejmowania zabaw matematyczno-przyrodniczych.
5. Kształtowanie postaw proekologicznych.

Działania:
1. Przyswajanie przez dzieci treści z edukacji matematycznej poprzez udział w zajęciach.
2.Utworzenie kącika „ Matematyczne skarby” w każdej sali.
3.Wzbogacenie bazy przedszkolnej w pomoce dydaktyczne ułatwiające organizację i podnoszące atrakcyjność zajęć matematycznych.
4.Zachęcanie dzieci do działań zespołowych poprzez naukę gry w warcaby i inne gry planszowe.
5.Zorganizowanie międzyszkolnego konkursu matematyczno- ekologicznego ”Ciekawa gra”.
6.Udział dzieci 5-6 letnich w ogólnopolskiej akcji „ Smyki kodują”
7. Organizowanie wycieczek, spotkań mających na celu ukazanie dzieciom zastosowania wiedzy matematycznej w życiu codziennym, np. wycieczka do sklepu, do piekarni, do banku
8. Udział sześciolatków w lekcji matematyki w Szkole Podstawowej w Brąszewicach.
9. Organizacja zajęć otwartych i warsztatowych dla rodziców z zakresu edukacji matematycznej i przyrodniczej.
10. „ Matematyka w przyrodzie” wykonanie prac plastycznych, wystawa prac dzieci w gminnej bibliotece.
11.Opracowanie „Kodeksu Małego Ekologa”, zamieszczenie go w holu przedszkola.
12. Udział w zajęciach kształtujących umiejętności informatyczne w pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Brąszewicach.
13.” Matematyka wokół nas”- gry i zabawy matematyczne z uczniami szkoły podstawowej w przedszkolu
14.Spotkanie z przedstawicielami koła łowieckiego i leśnictwa Błota.
15. Udział w akcji „ Sprzątanie świata”, zaangażowanie rodziców.
16. Zaangażowanie rodziców w zbiórkę karmy dla zwierząt ( żołędzie, kukurydza, marchew, zboże).

Osiągnięcia dzieci:
1. Wykorzystują umiejętności matematyczno-przyrodnicze do problemów z zakresu różnych dziedzin życia.
2. Potrafią jasno formułować wypowiedzi.
3. Wykazują ciekawość, samodzielność i aktywność w toku działań podejmowanych z zakresu edukacji matematycznej.
4. Są kreatywne i poszukują odpowiedzi na nurtujące je pytania i problemy.

Współpraca z rodzicami:
Włączenie rodziców w działania mające na celu rozwijania umiejętności matematycznych i ekologicznych u dzieci.
1.Angażowanie rodziców w akcję „ Sprzątanie świata”.
2.Organizowanie zajęć otwartych i  warsztatowych dla rodziców z edukacji matematycznej i przyrodniczej.II. „ Przedszkolak w świecie wartości”

Zadanie:
Wprowadzenie dziecka w świat pozytywnych wartości np. dobro, piękno, przyjaźń itp.
Cele priorytetowe:
„Przedszkolak w świecie wartości” – kształtowanie u dzieci postaw społecznie akceptowanych.

Cele:
1. Kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania w grupie przedszkolnej.
2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.
3. Kształtowanie umiejętności zabawy i pracy zespołowej.
4. Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa w przedszkolu.
5. Uczenie wzajemnej tolerancji, akceptacji, zrozumienia potrzeb i odrębności drugiego człowieka oraz rodziny, rozwijanie empatii.
6. Kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty – małej i wielkiej ojczyzny oraz tożsamości narodowej i regionalnej.

Działania:
1.Organizowanie zajęć i zabaw kształtujących u dzieci wartości moralne.
2. Wprowadzenie dziecka w świat wartości w oparciu o literaturę tj. szacunek, uczciwość, odwaga, przyjaźń, miłość, solidarność, piękno, mądrość, odpowiedzialność.
3. Udział w akcjach charytatywnych na terenie przedszkola np. akcja zbiórki nakrętek, książek dla pacjentów szpitala, akcja pisania listów do chorych dzieci „ Marzycielska poczta”, akcja BohaterON.
4. Zorganizowanie w przedszkolu „ Dnia życzliwości”
5. Organizowanie spotkań z przedstawicielami instytucji dbających o bezpieczeństwo (strażak, policjant, pielęgniarka).
6. Zorganizowanie uroczystości z okazji Święta Odzyskania Niepodległości w wykonaniu dzieci należących do koła teatralnego.
7. Organizowanie wycieczek sprzyjających kształtowaniu postaw społeczno-moralnych.
8. Zorganizowanie międzygrupowego konkursu plastycznego „ Moja ojczyzna”.
9. Realizacja programów „ Czyste powietrze wokół nas” , „ Kubusiowi Przyjaciele Natury”.
10. Angażowanie dzieci w uroczystości lokalne .
11. Pedagogizacja rodziców nt. „ Bezpieczeństwo w świecie  mediów”.

Osiągnięcia dzieci:
1. Znają swoje prawa i obowiązki.
2. Rozwijają się twórczo i są samodzielne.
3. Mają możliwość indywidualnego rozwoju i osiągania sukces.
4. Rozróżniają pozytywne i negatywne formy zachowania.
5. Są świadome swojej przynależności narodowej.
6. Potrafią dostrzegać potrzeby innych ludzi.

Współpraca z rodzicami:
1. Rozszerzenie współpracy z rodzicami poprzez zorganizowanie w przedszkolu „ Dnia życzliwości”.
2. Pedagogizacja rodziców, spotkanie z przedstawicielem Poradni.
3. Przedstawienie bajki w wykonaniu rodziców na festynie.

 


 

Działania podejmowane w Publicznym Przedszkolu w Brąszewicach  na rok szkolny 2018/2019


I ,,Mały patriota''
Zadanie:
Rozbudzanie uczuć patriotycznych i świadomości przynależności do własnego kraju.

Cele priorytetowe:
,,Mały patriota'' – wychowanie do wartości, kształtowanie postaw patriotycznych.

Cele:
1. Budzenie u dzieci świadomości, że należą do wspólnoty zamieszkującej nasz region i ojczyznę.
2. Kształtowanie więzi z ojczystym krajem.
3. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności i poszanowania symboli narodowych.
4. Kształtowanie umiejętności odpowiedniego zachowania podczas uroczystości przedszkolnych.
5. Ukazanie relacji łączących dziecko z jego rodzinnym regionem i krajem.

Działania:

1. Słuchanie legend o Polsce.
2. Polska w obrazach – poznanie piękna naszego kraju.
3. Wykonanie gazetki o tematyce patriotycznej w holu przedszkolnym.
4. Organizowanie konkursów o tematyce patriotycznej.
5. Zagospodarowanie kącików książki o pozycje z zakresu wychowania patriotycznego:atlasy, albumy.
6. Uroczysta akademia z okazji stuletniej rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
7. Organizacja wycieczek ukazujących piękno naszej ojczyzny: Kalisz – Zawodzie, Wzgórze Zamkowe – Sieradz.
8. Włączenie się do akcji :,,Rekord dla Niepodległej'' czyli ,,Dzień śpiewania hymnu narodowego – 9 listopada o 11.11
9. Napisanie listu i wysyłanie ,,Kartek dla powstańców'' w ramach akcji ,,BOHATERON''.

Osiągnięcia dzieci:

1. Znają nazwę naszego kraju, symboli narodowych: flaga, godło, hymn.
2. Wykazują zainteresowania wiedzą o miejscu zamieszkania, Polsce, Unii Europejskiej
w świecie.
3. Pełnią swoją rolę jako dzieci w życiu społecznym.
4. Stosują zwroty ,,Jestem Polakiem'', ,,Mieszkam w Polsce'', ,,Mówię po polsku''.
5. Znają legendy związane z powstaniem państwa polskiego.
6. Dostrzegają piękno naszego kraju w sposób bezpośredni.

Współpraca z rodzicami:

Włączenie rodziców w działania przedszkola mające na celu rozwijanie u dzieci postaw patriotycznych:

1. Aktywny udział w przygotowanie uroczystości związanej z Odzyskaniem Niepodległości.
2. Udział w akcji ,,Sprzątanie świata'' – troska o piękno naszej okolicy.
3. Organizowanie zajęć otwartych i warsztatowych dla rodziców.

II ,,Twórczy maluch''

Zadanie:

Budzenie i rozwijanie kreatywności.

Cele priorytetowe:

Twórczy maluch – rozwijanie samodzielności, kreatywności, innowacyjności w działalności przedszkola.

Cele:

1. Wspieranie aktywności plastycznej, teatralnej, muzycznej, ruchowej poprzez wyposażenie dzieci w różnego rodzaju środki wyrazu.
2. Podejmowanie działań poznawczych, odkrywanie świata za pomocą eksperymentów i zabaw badawczych.
3. Wyrażanie przeżyć i wiedzy o otaczającym świecie za pomocą różnorodnych środków i technik plastycznych.

Działania:

1. Tworzenie warunków do podejmowania działań plastycznych, muzycznych, aktywności ruchowej.
2. Zabawy badawcze w przedszkolu i w terenie z wykorzystaniem różnorodnego materiału.
3. Rozwijanie uzdolnień recytatorskich, wokalnych, tanecznych poprzez działalność przedszkolnego koła teatralnego oraz organizację międzyszkolnego konkursu piosenki.
4. Wdrożenie programu innowacyjnego ,,MAŁY BADACZ'' oraz realizacja programu rozwijającego kreatywność w celu zdobycia certyfikatu KREATYWNE PRZEDSZKOLE – TWÓRCZY MALUCH.

Osiągnięcia dzieci:

1. Wykazują inicjatywę twórczą w zabawach muzyczno – ruchowych.
2. Są kreatywne i chętnie podejmują działania plastyczne z zastosowaniem różnych technik
i z wykorzystaniem różnych materiałów.
3. Potrafią wykorzystać rytm, dźwięk, ruch oraz przestrzeń w zabawach.
4. Podejmują aktywność badawczą i eksperymentalną , obserwują skutki swoich działań i wyciągają wnioski.
5. Uczestniczą w zabawach i zajęciach z wykorzystaniem technik i metod aktywizujących.

Współpraca z rodzicami:

1. Włączenie rodziców w realizacje programu ,,Kreatywne przedszkole – twórczy maluch''.
2. Zaangażowanie rodziców w realizację innowacji pedagogicznej ,,Mały badacz''.
3. Przedstawienie bajki w wykonaniu rodziców na festynie rodzinnym w przedszkolu.
4. Organizowanie zajęć otwartych i warsztatowych dla rodziców oraz konkursów rodzinnych.