Artykuły

Koncepcja pracy 2014- 2017

Koncepcja pracy przedszkola na lata 2014 – 2017
Dokonując analizy wszystkich naszych działań i dotychczasowych osiągnięć kierunkujemy pracy przedszkola na edukację
zdrowotną jako jedno z podstawowych zadań. Przekazując dzieciom wiedzę o zdrowiu, kształtując odpowiednie umiejętności,
przekonania i postawy  nauczymy naszych wychowanków podstawowych zasad i sposobów dbania o zdrowie.

Wizja przedszkola:
Przedszkole dba o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną. Zachęca do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych. Stwarza
warunki sprzyjające wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych
i intelektualnych. 
Podejmuje działania mające na celu pozyskanie  wojewódzkiego Certyfikatu Przedszkola Promującego Zdrowie.

Misja przedszkola:
Nasze przedszkole:
-zapewnia dzieciom bezpieczeństwo
-wyrabia czynności samoobsługowe, nawyki higieniczne oraz kulturalne u dzieci
-wpaja zasady zdrowego odżywiania
-stwarza warunki do prawidłowego rozwoju fizycznego dzieci
-angażuje rodziców w działania podejmowane przez przedszkole
-zabiega o partnerstwo ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym.

Cele i zadania:
1.Nabywanie umiejętności dbania o własne zdrowie, higienę i bezpieczeństwo oraz radzenie sobie w trudnych sytuacjach.
2.Przekazywanie wiedzy o przyczynach i skutkach zachowań zagrażających zdrowiu.
3.Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych.
4.Kształtowanie umiejętności zdrowego stylu życia.
5.Rozbudzanie zainteresowań dziecka własnym zdrowiem.
6.Zdobywanie wiedzy z zakresu higieny jamy ustnej.
7.Kształtowanie umiejętności zdrowego odżywiania się.

Kierunki realizacji koncepcji:
1.Przedszkolaki w przyjaźni z higieną osobistą.
-stwarzanie warunków do poznania i stosowania zasad higieny osobistej, szczególnie higieny jamy ustnej.
2.Bezpieczeństwo to podstawa, a ruch to świetna zabawa.
-zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu oraz wdrażanie do przestrzegania podstawowych zasad
bezpieczeństwa podczas zajęć i zabaw w przedszkolu.
-podejmowanie różnorodnych działań mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny dziecka.
3.Każdy przedszkolak wie jak zdrowo odżywiać się.
-kształtowanie umiejętności zdrowego odżywiania się.

Metody i formy pracy z dzieckiem:
W naszym przedszkolu stawiamy na nowoczesne metody aktywizujące dzieci do podejmowania własnych działań. Szczególną uwagę
przywiązujemy do metod wspomagających aktywność zdrowotną dzieci  jak:
-Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne – wspomaga psychoruchowy rozwój dzieci, koryguje zaburzenia;
-gimnastyka rytmiczna Kniessów - gimnastyka twórcza przy muzyce;
-gimnastyka ekspresyjna Labana – jej istotą jest improwizacja ruchowa;
-gimnastyka twórcza C. Orffa;
-metoda opowieści ruchowej – odtwarzanie ruchem opowiadania nauczyciela;
-metoda zabawowo – naśladowcza – naśladowanie ruchem osób czynności;
-pedagogika zabawy – umożliwia rozwijanie aktywności i zaangażowania się dzieci we wspólne działanie;
-inne techniki twórczego myślenia – burza mózgów, język ciała, lista atrybutów, przekształcenia, analogie;
-kinezjologia edukacyjna Dennisona – gimnastyka mózgu, wspomaganie dzieci z trudnościami w uczeniu się;
-relaksacyjne – bajko terapia

Inne metody stosowane w przedszkolu (wg Marii Kwiatkowskiej):
Metody czynne:
-samodzielnych doświadczeń
-zadań stawianych do wykonania
-ćwiczeń
-kierowania własną działalnością dziecka.

Metody percepcyjne:
-obserwacji i pokazu;
-przykładu nauczyciela;
-uprzystępniania sztuki

Metody słowne:
-rozmowy
-opowiadania
-zagadki
-objaśnienia i instrukcje
-uczenie dzieci wierszy
-tekstów piosenek
-sposoby społecznego porozumienia
-metody żywego słowa

Oczekiwane efekty:
-rozumie znaczenie racjonalnego żywienia ;
-rozumie konieczność przestrzegania higieny jamy ustnej
-chętnie uczestniczy w zabawach, grach i zajęciach ruchowych;
-rozumie potrzebę ruchu dla prawidłowego funkcjonowania organizmu;
-przestrzega zasad obowiązujących w zabawach i grach ruchowych;
-jest sprawne ruchowo;
-zna zasady dbałości o zdrowie, przestrzega ich;
-rozumie potrzebę dbałości o bezpieczne, sprzyjające zdrowiu otoczenie;
-zna zasady bezpieczeństwa, przestrzega ich;
-wie, co może zagrażać zdrowiu i życiu człowieka;
-jest wrażliwe na potrzeby ludzi niepełnosprawnych fizycznie, chorych i cierpiących.

Rozwój kadry pedagogicznej:
-aktywny udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych nauczycieli;
-wymiana doświadczeń nauczycieli;
-skuteczna praca zespołowa nauczycieli;
-planowo zdobywany stopień awansu zawodowego nauczycieli;
-samodzielne zdobywanie wiedzy poprzez czytanie literatury fachowej;
-organizowanie i udział nauczycieli w zajęciach koleżeńskich;
-nawiązywanie współpracy z placówkami i instytucjami dbającymi o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.

Zasady współpracy z rodzicami:
-włączenie rodziców w realizację zadań związanych z edukacją zdrowotną;
-organizacja spotkań ogólnych i grupowych dla rodziców;
-udział rodziców w zajęciach otwartych i warsztatowych;
-konsultacje indywidualne z rodzicami;
-organizowanie pedagogizacji rodziców prowadzonych przez nauczycieli i osób z zewnątrz np. lekarz, policjant.

Zasady współpracy z instytucjami:
-zapraszanie i organizowanie spotkań z przedstawicielami instytucji promujących zdrowie;
-ścisła współpraca z koordynatorem d.s. zdrowia: WODN w Sieradzu, sanepidem.
-przeprowadzenie próbnej ewakuacji w budynku przedszkola;
-zaangażowanie lokalnych instytucji w działania przedszkola;
-nawiązanie współpracy z gospodarstwem agroturystycznym oraz przetwórnią owocowo – warzywną;

Organizacja zajęć dodatkowych:
-zajęcia korekcyjno – kompensacyjne;
-rytmika.

Działania na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa dzieci i rozwój bazy przedszkola:
-zakupienie i zamontowanie systemu bezpieczeństwa w drzwiach wejściowych;
-wzbogacenie bazy przedszkola o kamizelki odblaskowe dla dzieci;
-wyznaczenie przejścia dla pieszych przed wejściem do przedszkola;
-zamontowanie dodatkowego oświetlenia na zewnątrz przedszkola;
-wzbogacenie sal w nowe kąciki promujące zdrowie;
-wzbogacanie placu zabaw w nowe urządzenia.

Załącznik nr 1
Rok szkolny: 2014/ 2015
Przedszkolaki w przyjaźni z higieną osobistą.

Zadanie:
Stwarzanie warunków do poznania i stosowania zasad higieny osobistej, szczególnie higieny jamy ustnej.

Cele:
1. Wyrabianie podstawowych nawyków higienicznych.                                                                                                         2. Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych.
3.Zdobywanie wiedzy z zakresu higieny jamy ustnej.                                                                                       4.Stosowanie profilaktyki zdrowotnej i rozumienie potrzeby stałego kontrolowania i leczenia zębów.

Działania:
1.Organizowanie zajęć i zabaw o tematyce zdrowotnej z wykorzystaniem literatury dziecięcej.
2.Wdrażanie dzieci do stosowania zabiegów higienicznych tj. np. mycie rąk.
3.Organizowanie spotkań ze stomatologiem, higienistką, lekarzem dla dzieci i rodziców.
4.Wdrażanie dzieci do stosowania zabiegów higienicznych tj. np. mycie rąk.
5.Wzbogacenie księgozbioru przedszkolnego o nowe propozycje.
6.Doposażenie sal w nowe kąciki o tematyce zdrowotnej.
7.Zorganizowanie konkursu przedszkolnego n.t. „Zdrowy przedszkolak”.
8.Zorganizowanie wycieczki do miejscowego Ośrodka Zdrowia.
9.Wprowadzenie ćwiczeń praktycznych w nabywaniu samodzielności wykonywania zabiegów higienicznych.

Monitorowanie:
Dotyczyć będzie poziomu wiedzy i umiejętności dzieci w zakresie higieny  osobistej.
Do badania zastosujemy narzędzia: arkusz diagnostyczny (arkusz obserwacji dziecka 3-,4-letniego; SGE 5; SGS); ankieta dla
nauczycieli, ankieta dla rodziców, arkusz monitoringu, analiza dokumentów nauczyciela), arkusz obserwacji zajęć.

Rok szkolny 2015/ 2016
„Bezpieczeństwo to podstawa, a ruch to świetna zabawa”.
Zadanie:
Tworzenie bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu oraz wdrażanie do przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa
podczas zajęć i zabaw w przedszkolu.
Podejmowanie różnorodnych działań mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny dziecka.

Cele:
1. Nabywanie umiejętności  radzenie sobie w trudnych sytuacjach.
2. Przekazywanie wiedzy o przyczynach i skutkach zachowań zagrażających zdrowiu.
3.Wyrabianie umiejętności przestrzegania  zasad bezpieczeństwa obowiązujących w zabawach i grach ruchowych.                                                                                                                                                              4.Rozwijanie różnych form aktywności ruchowej.
 
Działanie:
1.Organizowanie różnych form ruchu tj np. spacery, wycieczki, ćwiczenia gimnastyczne w przedszkolu i na powietrzu.
2.Prowadzenie zabaw i ćwiczeń metodami twórczymi.
3.Organizowanie warsztatów sportowych we współpracy z LZS Brąszewice.
4.Prowadzenie ćwiczeń i zabawach ruchowych na boisku gminnym i Orlik.   
5.Zachęcanie dzieci do aktywności ruchowej poprzez organizowanie wyjazdów do sal zabaw.
6.Przygotowywanie dzieci w konkursach i spartakiadach sportowych.
7.Wzbogacenie bazy przedszkola o nowe przybory i przyrządy do ćwiczeń gimnastycznych.
8.Organizowanie pogadanek i zajęć mających na celu zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa.
9.Zorganizowanie spotkań z policjantem, strażakiem, ratownikiem medycznym.
10.Wzbogacenie przedszkola o nowe urządzenia zwiększające bezpieczeństwo dzieci.
 
Monitorowanie:   
Dotyczyć  będzie sposobów:
-tworzenia bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu oraz wdrażanie do przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa
podczas zajęć i zabaw w przedszkolu.
-podejmowania różnorodnych działań mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny dziecka.
Zastosujemy narzędzia: ankieta dla nauczycieli, ankieta dla rodziców, arkusz monitoringu, analiza dokumentów nauczyciela,
arkusz obserwacji zajęć.

Rok szkolny 2016/ 2017
Każdy przedszkolak wie jak zdrowo odżywiać się.

Zadanie:
Kształtowanie umiejętności zdrowego odżywiania się.

Cele:
1.Poszerzanie wiedzy dzieci w zakresie prawidłowego odżywiania się.
2.Przyswajanie przekonania o konieczności jedzenia pokarmów niezbędnych dla zdrowia.
3.Kształtowanie umiejętności zdrowego odżywiania się.

Działanie:
1.Zorganizowanie spotkań z dietetykiem dla rodziców i dzieci.
2.Przyzwyczajanie do spożywania urozmaiconych potraw i surówek.
3.Organizowanie konkursów międzygrupowych.
4.Zorganizowanie wyjazdu do gospodarstwa produkującego ekologiczną  żywność.
5.Włączenie rodziców w zajęcia mające na celu przygotowywanie zdrowych posiłków.
6.Prowadzenie zajęć poszerzających wiedzę dzieci n.t. zasad zdrowego odżywiania się.
7.Uprawianie warzyw w salach, w kącikach przyrody oraz w ogrodzie warzywnym.
8.Wpajanie zasad kulturalnego zachowania się podczas zjadania posiłków.
9.Udział w akcjach promujących zdrowie.

Monitorowanie:
Dotyczyć  będzie sposobów kształtowania umiejętności zdrowego odżywiania się. Zastosujemy narzędzia: ankieta dla
nauczycieli, ankieta dla rodziców, arkusz monitoringu, analiza dokumentów nauczyciela, arkusz obserwacji zajęć.