Opłaty za przedszkole

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

W Publicznym Przedszkolu w Brąszewicach, prowadzonym przez Gminę Brąszewice zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze nie krótszym niż 5 godzin dziennie w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
Na podstawie Uchwały Nr XL VII/185/2014 Rady Gminy Brąszewice z dnia 20 marca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brąszewice wprowadza się opłatę za wychowanie, nauczanie i opiekę w przedszkolu ponad czas niezbędny na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, tj. powyżej 5 godzin dziennie w wysokości:
- 1 zł. za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu;
- 90 groszy za drugie i kolejne dziecko z rodziny, w przypadku gdy co najmniej dwoje dzieci uczęszcza do przedszkola
- nie pobiera się opłaty w przypadku gdy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.


Opłata naliczana będzie w rozliczeniu miesięcznym ,, z góry ” za każdą zadeklarowaną liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu. Korekta opłaty za godziny, które zadeklarowane zostały w umowie, a wynikają z faktycznej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu, dokonana zostanie w następnym miesiącu.

Wysokość opłat za wyżywienie wynosi:
- 2 posiłki (śniadanie, obiad) - 3,90zł
- 3 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek) - 5,00zł


Rodzice zobowiązani są do wnoszenia opłat za przedszkole z góry do dnia do 10-go każdego miesiąca na rachunek bankowy Nr 29925600041300376620000240